Jak określić grupę docelową? Kim są interesariusze?

Już na początku lat 80 XX wieku menadżerowie zaczęli dostrzegać też zależność. Ponieważ coraz częściej lokalne społeczności, pracownicy, władza lokalna zabierają głos w sprawie przyszłości danej organizacji, oczekują określonych postaw, a nawet chcą być w obiegu informacji wysyłanych prze markę do otoczenia. Sukcesywnie widzimy coraz mocniejsze naciski na korporacje ze strony NGO’S, Stowarzyszeń walczących o transparentność biznesu.

Obecnie powołane jest wiele inicjatyw o charakterze branżowym i społecznym, na poziomach krajowych i międzynarodowych, które zostały powołane przez różne grupy interesariuszy w celu dążenia do bardziej etycznego prowadzenia biznesu i określenia większej odpowiedzialności organizacji. Do najważniejszych można byłoby zaliczyć:

 1. GRI- GRI jest międzynarodową, niezależną organizacją pomagającą biznesowi, rządom i innym organizacjom rozumieć wpływ działalności na kluczowe kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, takie jak zmiana klimatu, prawa człowieka, korupcja i wiele innych. GRI jest stosowany w ponad 90 krajach i około 92% największych 250 korporacji na świecie korzysta z tych wskaźników. [1]
 2. Global Compact- Po raz pierwszy inicjatywa United Nations Global Compact została przedstawiona przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofi Annana na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos 31 stycznia 1999 r. Zaapelował on do stosowania dziewięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego. Obecnie ponad 9000 największych firm i 5000 instytucji z całego świata, wspólnie kooperują z rządami i instytucjami naukowymi na szczeblu lokalnym i ponadnarodowym w zakresie zrównoważonego rozwoju biznesu.[2]
 3. OECD Guidlines for mulitinational Comapnies- OECD to forum, w którym rządy 30 państw współpracują w celu rozwiązania problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych związanych z globalizacją. OECD wspiera działania mające na celu pomoc rządom w reagowaniu na nowe wyzwania, takie jak ład korporacyjny, czy gospodarka oparta na informacji.[3]

 

Rodzaje i mapowanie interesariuszy

Można znaleźć różne podejścia do definiowania interesariuszy. Interesariusz to dowolna osoba lub grupa, która oddziałuje na cele i plany organizacji lub znajduje się pod ich wpływem[1]. Jak różne może być podejście do pojęcia interesariuszy pokazuje fakt, że dotychczas nie wypracowano jednej uniwersalnej definicji. Interesariuszy można dzielić i klasyfikować pod kilkoma co najmniej względami: wpływu, legitymizacji, oczekiwań, sposobów działania, terytorium.

Należy pamiętać, że nie ma jednej recepty, ani modelu mapowania interesariuszy, tak samo jak nie ma uniwersalnej listy interesariuszy pasującej do każdej firmy. Lista interesariuszy przedsiębiorstwa zależy od wielu zmiennych: branży w jakiej funkcjonuje, specyfiki samej firmy, miasta w jakim działa, czy kraju. Dopiero po refleksji na ten temat, nakładamy kolejną zmienną jaką jest dany problemy czy wyzwanie przed jakim przyszło się zmierzyć organizacji. Przy zmianie strategii firmy może się tak zdarzyć, że również zmienią się „aktorzy” do jakich będziemy kierować komunikaty. To samo jeśli zmienią się warunki w jakich funkcjonuje cały sektor: nowe regulacje, wejście na rynek dużej firmy, przejęcia rynkowe, bankructwa konkurencji etc.

 

Dialog z interesariuszami (zaangażowanie i współpraca)

Zaangażowanie interesariuszy może mieć wiele źródeł i powodów. Każda organizacja, która chce działać w sposób transparentny, zrównoważony, z poszanowaniem interesów różnych grup z jakimi wchodzi w interakcję może skorzystać z całego szeregu wypracowanych kodeksów oraz norm.  Analiza interesariuszy, a następnie wprowadzanie strategii  ich angażowania w rozwój firmy są dobrze opisane zarówno w literaturze, jak i przez podmioty zewnętrzne. W 2015 roku międzynarodowy standard ISO został uzupełniony o kwestie związane z interesariuszami (zaangażowaniem ich) i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Dla marek, które chcą wzmocnić swoją reputację w obszarze odpowiedzialności społecznej i środowiskowej stworzono szereg dokumentów przez uznane międzynarodowe podmioty: Business for Social Responsibility, CSR Europe, inicjatywa The Future 500, czy International Association for Public Participation. Skupiając się na jednym z międzynarodowych istotnych standardów serii AA 1000:

 • AA 1000 – Principles Standard (APS)
 • AA 1000 – Assurance Standard (AAS)
 • AA 1000 – Stakeholder Engagement Standard (SES)

Metod angażowania interesariuszy w proces rozwoju firmy jest bardzo wiele i nie są one przedmiotem tej publikacji. Do głównych technik i metod aktywizujących interesariuszy przez organizację możemy zaliczyć:

 1. Zaproszenie interesariuszy do przedstawiania komentarzy i swoich inicjatyw w formie pisemnej np. z wykorzystaniem formularzy odpowiedzi w raportach CSR
 2. Round tables i różnego typu fora wielopodmiotowe
 3. Spotkania indywidualne
 4. Specjale linie telefoniczne dedykowane dla danych interesariuszy
 5. Angażowanie on-line (formularze)
 6. Badania sondażowe, grupy fokusowe, przeprowadzanie wspólnych badań
 7. Spotkania publiczne, kongresy, konferencje, panele dyskusyjne
 8. Zaangażowanie interesariuszy w analizę dot. polityki CSR, sposobów sprawozdawczość i opracowywanie przyszłej polityki w tym zakresie
 9. Panele doradcze
 10. Tworzenie koalicji, sojuszy, wspólnych projektów i inicjatyw

[1] Freeman R.E., Strategic Management: A stakeholder approach, Pitman, Boston 1984, str. 6

[1] https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx, stan na: 07/05/2017

[2] http://ungc.org.pl/, stan na: 07/05/2017

[3] http://www.oecd.org/corporate/mne/1922428.pdf, stan na: 07/05/2017

Silna marka to podstawa sukcesu

CO TO JEST SILNA MARKA?

Działania Public Relations to jedna z podstawowych funkcji zarządzania, która mocno wspiera budowanie marki. Jej znaczenie podlega ciągłej ewolucji i modyfikacji wraz ze zmianami, jakie zachodzą na rynkach. Dobrze zarządzana marka dopasowuje się do epoki i czasów w jakich egzystuje. Przemiany i ewolucje pojęcia marki można podzielić na cztery etapy.
W pierwszym z nich marka służyła do określenia rodzaju produktu, a głównym jej celem była identyfikacja. W kolejnym dostrzeżono, że za pomocą marki można odróżniać swój produkt od produktów konkurencji, w trzecim zaś etapie zaobserwowano związki jakie zachodzą miedzy marką, a zyskiem przedsiębiorstwa. Ostatni etap ewolucji marki ujawnia jej znaczenie w budowaniu trwałej lojalności i możliwie najlepszych związków między przedsiębiorstwem, a klientami. Marka to możliwy do zidentyfikowania produkt, usługa, osoba lub miejsce, uzupełnione o trwałe wartości uznawane przez konsumenta za możliwie mu najbliższe i zaspokające jego potrzeby.

Marka to potężne narzędzie umożliwiające generowanie większych zysków przez przedsiębiorstwa i budujące realną przewagę konkurencyjną. Przewagę trudną do podrobienia i skopiowania przez konkurencję. To nośnik informacji kształtujący gusta i wypływający na decyzje zakupowe. Silna marka korporacyjna posiada finansową, wymierną wartość dla jej właścicieli.

STRATEGICZNA KOMUNIKACJA – PRZEWIDYWALNOŚĆ

Pod wpływem ciągłego postępu i zmian jakie zachodzą w otoczeniu, potrzeby, ulegają częstym przeobrażeniom. Dlatego firmy powinny być przygotowane do ciągłego dopasowywania, a także kreowania tych zmian. Znaczenie marki jest na tym polu ogromne, jednoczy ona wartości produktu, obsługi, oraz obietnicy złożonej przez producenta. Marka nadaje produktowi znaczenie i określa jego tożsamość w czasie. W obliczu permanentnych zmian rynkowych, najszybszego w historii świata rozwoju technologii, coraz większej transparentności, jakiej interesariusze oczekują od przedstawicieli biznesu, zbudowanie dobrej reputacji wymaga strategicznego myślenia w obszarze komunikacji. Dlatego znaczenie wartości niematerialnych przedsiębiorstwa będzie w najbliższych latach rosnąć. Firmy posiadają technologię, know-how, ale nie wszystkie mogą poszczycić się dobrą reputacją.

KOMUNIKACJA MARKI i STORYTELLING

Klienci na całym świecie oczekują od marek autentyczności. Chcą być pewni, że nie spotka ich żadna niemiła niespodzianka. W pewnym sensie lubimy powtarzalność. Daje nam ona poczucie bezpieczeństwa, określonych standardów. Z drugiej jednak strony chcemy różnorodności, braku monotonii, przy jednoczesnym utrzymaniu określonego poziomu jakości. Wiedząc
to zastanów się, jak osiągnąć ten poziom w swojej usłudze, lub sprzedając produkt, jakie cechy możesz uwypuklić, żeby konsumenci wybrali twoją markę, a nie konkurencyjną? Pamiętaj – kochamy opowieści, wykorzystuj to w swojej komunikacji. Wiedzieli już o tym Homer, bracia Grimm czy Disney.

DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS

Jesteśmy jako społeczeństwo przeładowani informacyjnie (ang. information overload).
Poprzez środki masowe dociera do nas około 100 tys. słów dziennie, czyli mniej więcej dwa razy więcej niż w latach 80-tych. Łącznie z obrazami to ponad 30 gigabajtów informacji każdego dnia. Nie sposób zauważyć i przyswoić wszystkie. Dlatego naturalnym mechanizmem obronnym naszego mózgu jest upraszczanie i filtrowanie rzeczywistości. Jesteśmy coraz bardziej uodpornieni na różne formy komunikacji marketingowej. Przykładem może być spadek efektywności działań reklamowych.

I tutaj jest miejsce dla działań PR-owskich, dla których podstawą jest obiektywna treść
i przekaz, jaki chcemy przedstawić. Działania PR pozycjonują organizację w świadomości konsumentów. Rozpowszechniają w sposób wiarygodny wiedzę o marce, budując w ten sposób świadomości, a następnie doprowadzając do zmiany opinii, poglądów i zachowań.
Dzięki wiarygodnym, systematycznym i zaplanowanym działaniom, konsultanci PR są w stanie kształtować przychylność i pozytywne postawy wobec naszej organizacji. Żyjemy w czasach gdzie coraz mocniej liczy się opowieść o marce, sposób jej zachowania wobec interesariuszy, niż to co de facto produkuje czy oferuje. Zawładnij emocjami, a stworzysz markę kultową mającą wokół siebie nie klientów, a apostołów.

Wizja i misja marki

Powyższe elementy są źródłem przywództwa, ale także głównymi integratorami, swoistym „spoiwem” wewnętrznym firmy. Wizja – obraz nowej i lepszej przyszłości biznesowej, jaką zarząd firmy zamierza osiągnąć i misja – źródło przywództwa i inspiracji biznesowych firmy, odnoszącej trwały sukces, pozostają niezmienne. Ich cele zaś, strategie i praktyki biznesowe ciągle dostosowują się do zachodzących zmian w krajobrazie biznesowym[1].

Tabela: Porównanie misji i wizji mark

Misja marki Wizja marki
Podstawa Misja mówi o sposobie dotarcia, realizacji wizji. Może komunikować cel marki i mówić o zaspokajaniu potrzeb interesariuszy. Misja odnosi się do realizacji zaplanowanej przyszłości. Wizja przedstawia, gdzie marka chce być. Może komunikować zarówno cel, jak i wartości firmy. Wizja to często marzenie. Wizualizacja przyszłości, przedstawia przyszłość marki. Może mieć nieokreślony przedział czasowy.
Odpowiedź Odpowiada na pytania: Po co istniejemy?
Co mamy osiągnąć? Co robimy? Jak to robimy? Jaka jest korzyść?
Co nas wyróżnia? Do czego dążymy?
Czyje potrzeby zaspokajamy? Kim są interesariusze? Jakie są obowiązki organizacji wobec klientów?
Odpowiada na pytania: Jakie jest nasze marzenie? Gdzie chcemy się rozwijać? Jaki jest nasz ideał? Jak chcemy zmienić świat, ludzi otoczenie etc.?
Funkcja Przedstawia ogólne cele, jakie realizuje organizacja. Pomaga zdefiniować, jak mierzyć sukces organizacji. To jasny przekaz skierowany do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Motywująca, inspirująca, determinująca strategię.

Pokazanie, jak chcemy zmienić otaczającą rzeczywistość

Zmiana Misja marki może ulegać transformacji, aktualizacji, ale powinna zawsze odnosić się do podstawowych wartości firmy, potrzeb klienta i zawierać elementy tłumaczące, jak chcemy zrealizować wizję W ramach rozwoju organizacji i zmian rynkowych wizja może ulegać aktualizacji lub całkowitej zmianie. Ze względu na swoją funkcję, zmiany i ich częstotliwość powinny być ograniczone do minimum

Warto podkreślić, że nie wszystkie firmy posiadają sprecyzowaną misję, wizję, wartości czy cel tworzące fundament tożsamości. Niektóre organizacje ograniczają się do stworzenia trzech komponentów – wizji, wartości i celu marki, lub decydują się wyłącznie do dwóch: np. wizji i wartości. Nie jest to błędem metodologicznym. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Jedną z nich jest niewystarczająca wiedza w zakresie strategicznego zarządzania marką, drugą może być koncentracja na działaniach bieżących, walce o przetrwanie na rynku, gdzie sprzedaż definiuje cel istnienia organizacji, a wszystko poza nią jest zbędne. Trzecim powodem może być podejście właścicielskie wyrażane brakiem aprobaty do tego typu zapisów. Przeświadczenie, że nie są one istotne, bo do tej pory biznes rozwijał się bez nich. Jednak ich połączenie wydaje się być podejściem najbardziej komplementarnym, wynikowym i tłumaczącym najpełniej tożsamość marki interesariuszom.

 • Wizja. Powód istnienia oparty o rozpoznane i nierozpoznane potrzeby i pragnienia klienta. Zuchwałe oświadczenie, wyrażające aspiracje marki, określające jej długoterminowe ambicje i światopogląd.
 • Misja. Oświadczenie, które opisuje sposób osiągnięcia wizji marki, wcielając praktyczne, biznesowe cele. Plan, który jest ambitny, ale jednocześnie wykonalny na przestrzeni czasu, rewidowany w skutek zmian rynku i rozrostu firmy.
 • Wartości. Doktryna, która wskazuje sposób funkcjonowania relacji w organizacji – tych z pracownikami, klientami, mediami, tym samym zawierając duszę marki i wzmacniając jej wizję i misję. W ten sam sposób, który etyka kreuje zachowania, podstawowe wartości pozostają niezmienne w dobie zmian strategii marketingowych.

Źródło: R. Clifton R., J. Simons, Brands and branding, The Economist, London 2003,s. 87

Jakie w praktyce są różnice między misją a wizją pokazują ich zestawienia oparte na przykładach rynkowych przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie misji i wizji 10 firm z listy Fortune 500 (2016)

NR Marka Dochód (mln) Wizja marki Misja marki
1 Walmart $481.130 Być najlepszym sprzedawcą detalicznym w sercach i umysłach konsumentów i pracowników Poprawa jakości życia przez oszczędność na zakupach
2 State Grid $329,601 Budowa światowej klasy sieci energetycznej.

Budowa przedsiębiorstwa klasy światowej

Zapewnienie bezpieczniejszej, bardziej ekonomicznej, czystszej dostawy energii. Promocja optymalnego rozwoju, bardziej zgodnego społeczeństwa i lepszego życia.
3 China National Peroleum $299,271 Zobowiązanie do wsparcia postępu technologicznego i współpracy międzynarodowej, a także rozwoju i wykorzystania energii w sposób bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska. Planujemy zostanie liderem branży i niezawodne działania dzięki konkurencyjnej ofercie oraz dochodowość do roku 2020 za pośrednictwem inicjatyw strategicznego rozwoju, innowacji technologicznych i przyspieszonej przesiadki na nowy tryb rozwoju, podkreślając przy tym jakość i wydajność. Z Troską o Energię –
Z troską o Ciebie
Energia – Harmonia – Świadomość
4 Sinopec Group $294,344 Budowa przodującej, światowej kompanii energetycznej i chemicznej, która spełnia potrzeby wszystkich ludzi. Zasilanie lepszego życia
5 Royal Dutch Shell $272,156 brak Celem grupy Shell jest sprawny, odpowiedzialny i opłacalny udział w projektach powiązanych z ropą naftową, gazem, chemikaliami, ale także w innych, wybranych biznesach oraz udział w poszukiwaniu i rozwoju innych źródeł energii do spełnienia zmieniających się potrzeb klientów i rosnącego na świecie zapotrzebowania na energię.
6 Exxon Mobil $246,204 brak Exxon Mobil Corporation jest oddana byciu pierwszorzędną firmą zajmującą się ropą naftową i petrochemią. W tym celu musimy nieustannie osiągać lepsze wyniki finansowe i operacyjne, równocześnie przestrzegając wysokich standardów etycznych.
7 Volkswagen $236,600 Jesteśmy światowym liderem w dostarczaniu zrównoważonych środków transportu. Oferujemy naszym klientom pojazdy dostosowane do ich potrzeb.

Zaspokajamy różnorodne potrzeb naszych klientów dzięki portfolio silnych marek.

Ponosimy odpowiedzialność dotyczącą środowiska, bezpieczeństwa i kwestii społecznych.

Działamy zintegrowanie i z niezawodnością u podstaw, jakość i pasja jako fundamenty naszej pracy.

8 Toyota Motor $236,592 Toyota poprowadzi przez przyszłość transportu poprzez wzbogacanie życia ludzi na całym świecie w najbezpieczniejsze i najbardziej odpowiedzialne sposoby przemieszczania ludzi. Poprzez nasze oddanie jakości, nieustannej innowacji i szacunek dla naszej planety, staramy się wyprzedzać oczekiwania i być nagradzanymi uśmiechem. Spełnimy nasze ambitne cele poprzez zaangażowanie utalentowanych i pełnych pasji ludzi, którzy uważają, że zawsze istnieje lepsze rozwiązanie problemu. brak
9 Apple 233,715$ Wierzymy, że stoimy przed największym wyzwaniem, by tworzyć świetne produkty i to nie podlega zmianie. Jesteśmy nieustannie skoncentrowani na innowacji. Wierzymy w prostotę, nie w zbędną komplikację. Wierzymy, że za naszymi produktami musi stać technologia najwyższej klasy oraz, że pojawiamy się tylko na rynkach, na których nasza marka może wnieść sporo dobrego. Apple tworzy komputery Mac, najlepsze komputery osobiste na świecie, razem z OS X, iLife, iWork oraz innym profesjonalnym oprogramowaniem. Apple jest również pionierem rewolucji cyfrowej w muzyce za sprawą iPoda i platformy iTunes. Apple zredefiniowało pojęcie telefonu komórkowego z ich rewolucyjnym iPhone i App Store oraz teraz ustanawia przyszłość komputerów mobilnych z iPad.”
10 BP $252,982 brak brak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.fortune.com [dostęp 13..04.2017] oraz portali korporacyjnych marek TOP 10.

Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien gnać ich przed sobą, lecz sprawić, żeby podążali za nimMonteskiusz.

Wizja i sposoby jej tworzenia już w kolejnym newsletterze, jak to robić krok po kroku.


[1] F. Krawiec, Kreowanie i zarządzanie…, op. cit. 60

Komunikacja korporacyjna- jej istota i historia

Komunikacja korporacyjna ma nie tylko różne kierunki, ale również wiele sposobów, wykorzystywanych na co dzień, do których należą: komunikacja werbalna i niewerbalna, indywidualna, grupowa i masowa, formalna i nieformalna, oficjalna i nieoficjalna, świadoma i nieświadoma, zamierzona i spontaniczna, zcentralizowana i zdecentralizowana. Nie każdy z rodzajów jest tak samo ważny z punktu widzenia organizacji, ale każdy w pewnym stopniu wpływa na jej percepcję, postrzeganie, wizerunek, reputacje budując fragmentaryczny lub pełen obraz firmy wśród interesariuszy. Zarządzanie komunikacją na tych wszystkich poziomach, tak by organizacja mówiła jednym głosem, miała całościowy, spójny przekaz, to w dużej mierze zadanie komunikacji korporacyjnej.

Komunikacja korporacyjna buduje niematerialne aktywa, jak tożsamość, kulturę organizacyjną, markę, wpływając  na jej wizerunek i reputację.  Jest silnie związana z procesami biznesowymi oddziałowując poprzez procesy komunikacyjne na preferencje klientów, motywacje pracowników oraz tworząc sprzyjającą atmosferę dla działań firmy u pozostałych interesariuszy, a nie tylko jej klientów. Pomaga również dostosować strategie organizacyjne identyfikując możliwości, zbierając informacje o klientach, integrując obawy publiczne i zapewniają organizacji miejsce do manewrowania poprzez zarządzanie relacjami kryzysowymi oraz budując legitymizację firmy[1].

Pochodzenie i istota komunikacji korporacyjnej

Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku opinia publiczna i jej zdanie nie była istotna dla wielu korporacji. „Do diabła z opinią publiczną” słowa wypowiedziane przez Williama Henry’ego Vanderbilta, ówczesnego szefa New Central Railoard pokazują bardzo obrazowo ten stosunek. W ten sposób manager odnosił się do krytycznych głosów opinii publicznej dotyczącej rozbudowy sieci kolejowej[2].

W komunikacji z klientami dominowała reklama, która miała za zadanie wspierać sprzedaż bez względu na normy etyczne czy prawdziwość przekazu. Patrząc choćby przez pryzmat reklam papierosów, zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku reklamowali je m.in. lekarze, pielęgniarki, naukowcy. Poszczególne zaś marki papierosów miały akcenty społeczne i zdrowotne, w tym wspomagały odchudzanie, kondycje fizyczną, a nawet samo zdrowie[3]. Manipulacje, przeinaczenia, niedomówienia, czy zwykłe kłamstwa, dzięki m.in. mediom spowodowały wzrost znaczenia świadomości społecznej i „patrzenie na ręce” wielkim korporacjom stawało się coraz częstsze. Do tego nasycenie rynku produktami powodowało, że stopniowo odchodzono od orientacji produkcyjnej, której początkowo sprzyjała przewaga popytu nad podażą i szukano nowych rozwiązań zarówno marketingowych, jak i komunikacyjnych. To m.in. wpłynęło na rozwój i public relations.

Od lat siedemdziesiątych kontakty z interesariuszami były uznawane zazwyczaj jako public relations i w dużej mierze sprowadzały się do kontaktów z mediami. Z czasem jednak liczba informacji, których wymagały różne grupy interesariuszy spowodowały, że zaczęto patrzeć szerzej na zarządzanie informacją, a nie tylko przez pryzmat public relations. Kształtująca się w ten sposób komunikacja korporacyjna wchłonęła nie tylko relacje z mediami, ale również relacje inwestorskie, zarządzanie problemami, komunikację wewnętrzną, komunikację zmiany, komunikację kryzysową, public affairs, reklamę i korporacyjny design[4]. Olins u podstaw rozwoju dyscypliny widział z kolei takie etapy jak: diagnozę marki korporacyjnej i rekomendacje strategiczne, kształtowanie przewodniej idei kluczy identyfikacji, kształtowanie systemu identyfikacji i wreszcie opracowanie programu komunikacji korporacyjnej[5].

Komunikacja korporacyjna wyższa forma public relations

Cornelissen określał ją, jako funkcje zarządzania tworzącą ramy dla efektywnej koordynacji komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej mającej na celu stworzyć i podtrzymać korzystną reputację danej organizacji wśród wszystkich interesariuszy, od których jest zależna[6]. Brzmi to bardzo podobnie do definicji określających jednak nie komunikację korporacyjną, ale public relations. Ta zbieżność definicji pomiędzy public relations i komunikacją korporacyjną nie powinna zaskakiwać, gdyż obie dyscypliny są ze sobą silnie powiązane, przy czym ta druga wydaje się znacznie szerszą dziedziną, stale obejmującą wciąż nowe obszary komunikacji zwłaszcza dużych organizacji.

Z czasem potrzebna była bardziej kompleksowa forma, która zaczęła obejmować nie tylko public relations wraz z komunikacją kryzysową, ale również wewnętrzną, relacje inwestorskie, komunikację zmiany, public affairs, korporacyjny design, reklamę[7]. Wraz z rozwojem dyscyplin komunikacyjnych w jej skład zaczęły wchodzić takie elementy, jak sponsoring, CSR, zarządzanie marką korporacyjną. Nowa, szeroka funkcja komunikacyjna miała skupiać się na zarządzaniu komunikacją całej organizacji z jej wszystkim zewnętrznymi i wewnętrznymi interesariuszami i stać się kluczową dyscypliną budującą i chroniącą reputację firmy oraz odpowiadającą za cały przekaz organizacji.


[1] Zerfass, A., Verčič, D., Verhoeven, P., Moreno, A.,  Tench, R., European Communication Monitor 2015, EACD European AssociaPon of CommunicaPon Directors, Brussels, EUPRERA European Public RelaPons EducaPon and Research AssociaPon, Brussels, 06.2015, s. 44

[2] Cornelissen J., Komunikacja … op.cit., s. 37

[3] http://tobacco.stanford.edu/tobacco_main/faculty.php (dostęp: 05.04.2917)

[4] Cornelissen J., Komunikacja … op.cit., s. 25

[5] Daszkiewicz M, Wrona S., Kreowanie…, op.cit, s.69

[6] Cornelissen  J., Komunikacja …, op.cit., s 26

[7] Cornelissen  J., Komunikacja …, op.cit., s 25