Case study (Polski) NYX Hotel Warsaw – film promocyjny

(Polski) NYX Hotel Warsaw – film promocyjny
Challenge and analysis

Challenge and analysis

Strategy

Strategy

Realization

Realization

Effects

Effects