1. Wprowadzenie

Agencja Public Dialog Sp. z o.o. zobowiązuje się do utrzymania najwyższych standardów etycznych, uczciwości oraz przejrzystości we wszystkich aspektach swojej działalności. Priorytetem Agencji Public Dialog Sp. z o.o. jest zapewnienie uczciwych i etycznych standardów pracy, zarówno wewnętrznie, jak i w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi oraz społecznością.

Ta Polityka Antykorupcyjna stanowi fundament zaangażowania Agencji w przeciwdziałanie korupcji, tworzenie zdrowego środowiska pracy, a także budowanie zaufania u interesariuszy.

Public Dialog Sp. z o.o. przestrzega zasadę zerowej tolerancji co do jakichkolwiek przejawów korupcji. Korupcja jest sprzeczna z wartościami Agencji jako odpowiedzialnej firmy, która aktywnie uczestniczy w biznesie jako godna zaufania i odpowiedzialna za wspieranie uczciwości, etyki i zrównoważonego rozwoju na rynku.

Public Dialog Sp. z o.o. prowadzi program przeciwdziałania występowaniu przekupstwa i korupcji, którego głównym celem jest prewencja, wykrywanie oraz eliminacja występowania tych niezgodności. Kluczowe aspekty tego programu obejmują:

 • Włączanie kierownictwa wyższego szczebla w promowanie kultury zerowej tolerancji oraz zaangażowanie w prewencję i wykrywanie przypadków przekupstwa i korupcji.
 • Regularne oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia przekupstwa i korupcji.
 • Zachowanie odpowiednich procedur mających na celu zapobieganie korupcji.
 • Systematyczna komunikacja zwiększająca świadomość, a także regularnie przeprowadzane szkolenia.

2. Definicje

W ramach tej Polityki, korupcja jest definiowana jako wszelkie działania, które naruszają zasady etyki, uczciwości i obiektywności w działaniach Agencji Public Dialog Sp. z o.o. W skład korupcji wchodzi udzielanie lub przyjmowanie łapówek, nepotyzm, nadużycie władzy, manipulowanie informacjami oraz wszelkie inne działania, które prowadzą do nieuczciwej przewagi lub wpływają na uczciwość i wiarygodność naszych działań.

Przekupstwo to działanie polegające na oferowaniu, obiecywaniu, udzielaniu lub przekazywaniu wartości materialnej, usługi, korzyści niematerialnej lub innego rodzaju gratyfikacji w celu wpłynięcia na postępowanie, decyzje lub zachowanie osoby władającej władzą, funkcjonariusza publicznego, pracownika Agencji Public Dialog Sp. z o.o. lub innej osoby, w celu uzyskania korzyści niezwiązanej z uczciwym procesem biznesowym.

3. Przeciwdziałanie korupcji

Agencja Public Dialog Sp. z o.o. wprowadza Politykę Antykorupcyjną, poprzez co zakazuje i nie popiera jakichkolwiek form korupcji. Agencja stosując się do niniejszej Polityki uważa, że przeciwdziałanie korupcji ma kluczowe znaczenie dla budowania uczciwego i sprawiedliwego społeczeństwa oraz wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Ponadto niniejsza Polityka ma na celu określenie zakazów jakie obowiązują wszystkich pracowników Agencji Public Dialog Sp. z o.o., a także określenie i wyjaśnienie fundamentalnych zasad, które obejmuje Polityka Antykorupcyjna.

4. Założenia

Agencja nie zezwala na jakiekolwiek zachowania sprzeczne z interesami Agencji (konflikty interesów) lub korupcję jakiegokolwiek rodzaju i angażuje się w uczciwą działalność. Aby zapewnić rzetelność działań biznesowych i spełnić oczekiwania naszych interesariuszy, Agencja podejmie szczegółowe działania w celu zapobiegania przekupstwu i korupcji zgodnie z niniejszą Polityką.

5. Zakres zastosowania

Niniejsza Polityka Antykorupcyjna dotyczy członków kadry kierowniczej i wszystkich pracowników i współpracowników Public Dialog Sp. z o.o. Zakres tej Polityki obejmuje także wszelkie okoliczności, działania lub sytuacje, które mogą prowadzić do rzeczywistej lub próby wykorzystania jakiejkolwiek formy przekupstwa lub korupcji, niezależnie od tego, czy jest to działanie bezpośrednie czy pośrednie.

6. Zasady

 1. Zaangażowanie w Przeciwdziałanie Korupcji: Agencja Public Dialog Sp. z o.o. stanowczo podkreśla swój sprzeciw wobec korupcji w każdej formie i potępia wszelkie jej przejawy. Wszyscy pracownicy Agencji są zobowiązani do przestrzegania tej Polityki oraz do podejmowania działań, które wspierają uczciwość i etykę.
 2. Działanie z Uczciwością: Od pracowników Agencji Public Dialog Sp. z o.o. oczekuje się, że będą kierować się najwyższymi standardami etycznymi i uczciwością zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Zabrania się wykorzystywania swojej pozycji lub wpływu na innych w celu uzyskania nieuczciwej przewagi.
 3. Zarządzanie Konfliktami Interesów: Pracownicy Agencji Public Dialog Sp. z o.o. zobowiązani są do informowania o potencjalnych lub istniejących konfliktach interesów, które mogą wpłynąć na obiektywność i uczciwość podejmowanych działań. Konflikty interesów muszą być rozpatrywane transparentnie i zgodnie z naszymi wartościami.
 4. Zakaz Przyjmowania i Oferowania Korzyści: Pracownicy Agencji Public Dialog Sp. z o.o. są zobowiązani do nieprzyjmowania, oferowania ani ułatwiania przyjmowania nieuzasadnionych jakichkolwiek korzyści materialnych lub niematerialnych. Wszelkie relacje biznesowe powinny być oparte na uczciwości i obiektywnych kryteriach.
 5. Przejrzystość i Rachunkowość: Wszelkie transakcje i działania Agencji Public Dialog Sp. z o.o. muszą być odpowiednio dokumentowane oraz zgodne z zasadami rachunkowości oraz prawem. Rachunki i finanse są transparentne oraz podlegają audytowi w sposób zgodny z obowiązującymi standardami.
 6. Szkolenia i Edukacja: Agencja Public Dialog Sp. z o.o. zobowiązuje się do szkolenia pracowników w zakresie Polityki Antykorupcyjnej oraz etyki zawodowej.
 7. Zgłaszanie i Raportowanie Naruszeń: Pracownicy są zachęcani do natychmiastowego zgłaszania wszelkich podejrzeń lub przypadków naruszenia Polityki Antykorupcyjnej. Agencja gwarantuje poufność i ochronę dla osób zgłaszających naruszenia.
 8. Konsekwencje Naruszeń: Naruszenia Polityki Antykorupcyjnej Agencji Public Dialog Sp. z o.o. mogą prowadzić do konsekwencji dyscyplinarnych, włączając w to zwolnienie z pracy a także, jeśli wymaga tego prawo, odpowiedzialność prawną.

7. Obowiązki wynikające z Polityki

 1. Wszyscy pracownicy Agencji muszą przeczytać, zrozumieć i stosować się do niniejszej Polityki
 2. Wszyscy pracownicy Agencji muszą uczestniczyć we wszystkich szkoleniach organizowanych przez Spółkę.
 3. Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie prób przekupstwa i innych form korupcji jest obowiązkiem wszystkich osób pracujących dla Agencji lub pod jej kontrolą. Wszystkie takie osoby są zobowiązane do unikania wszelkich działań, które mogą prowadzić lub sugerować naruszenie niniejszej Polityki.
 4. Wszyscy pracownicy Agencji muszą dbać o to, aby stosunki z urzędnikami publicznymi, osobami prywatnymi oraz innymi przedsiębiorcami były otwarte i transparentne tak aby wykluczyć możliwość pojawienia się zarzutów i zagrożeń korupcyjnych.
 5. Wszyscy pracownicy Agencji są zobowiązani do unikania konfliktu interesów, które mogłyby prowadzić do ryzyka korupcji.
 6. Jeśli użytkownik zostanie poproszony o dokonanie płatności w imieniu Spółki, powinien zawsze pamiętać o tym, czego dotyczy płatność i czy żądana kwota jest proporcjonalna do dostarczonych towarów lub usług. Zawsze należy poprosić o pokwitowanie, które zawiera szczegółowe informacje na temat przyczyny płatności. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, wątpliwości lub pytań dotyczących płatności, należy w miarę możliwości zgłosić je Zarządowi przed podjęciem jakichkolwiek działań.

8. Podsumowanie

Niniejsza Polityka Antykorupcyjna stanowi fundament zaangażowania Agencji Public Dialog Sp. z o.o. w etyczne i zgodne z prawem działania.

Agencja Public Dialog Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania tych wartości i dążenia do wypracowywania zaufania zarówno wewnętrznie, jak i w relacjach z interesariuszami.